Vietne inspektoru studentiem

Mūsu uzņēmums attīsta PPM sadaļu ("Ugunsdrošības nodrošināšanas pasākumi"), šis termins ir līdzvērtīgs terminam "PPM attīstība", "BCH sadaļas izstrāde" un MOPB.

PPM sadaļa (BCH sadaļa, MOPB) ir projekta dokumentācijas 9. sadaļa (lineāra objektu 8. sadaļa) (saskaņā ar projektu par projekta dokumentācijas sadaļu sastāvu un to satura prasībām, kas apstiprināts ar Krievijas Federācijas valdības 2008. gada 16. februāra dekrētu Nr. 87) kapitāla būvniecība.

Sadaļā "Ugunsdrošības pasākumi" (APM sadaļa, MOPB iedaļa) ir aprakstīti pieņemtie dizaina lēmumi attiecībā uz dažādu funkcionālu objektu ugunsdrošības nodrošināšanu.

Obligāti! Saskaņā ar 9. punkta 9. apakšpunktu Art. Krievijas Federācijas pilsētplānošanas kodeksa (Krievijas Federācijas GCK) 2004. gada 29. decembra likuma Nr. 190-FZ sadaļu "Kapitāla celtniecības objektu projektēšanas dokumentācija ir iekļauta sadaļā" Ugunsdrošības pasākumi "(PPM sadaļa, MOPB sadaļa).

SVARĪGI! Saskaņā ar Art. 21 no 1994. gada 21. decembra Federālā likuma Nr. 69-FZ "Par ugunsdrošību" ugunsdrošības pasākumu izstrāde un ieviešana organizācijām, ēkām, būvēm un citiem objektiem, ieskaitot to konstrukciju, noteikti jāietver risinājumi, kas nodrošina cilvēku evakuāciju laikā ugunsgrēki.

Saskaņā ar para. 26 Regulas par sastāvu projekta dokumentāciju, projekta dokumentācijas sadaļā 9 "Pasākumi ugunsdrošība" (AMP sadaļa MOPB sadaļa) sastāv no teksta un grafiskās daļas.

Projekta dokumenta "Ugunsdrošības pasākumi" (EAPM sadaļa, MOPB iedaļa) 9. iedaļā iekļauta:

a) Kapitāla būvniecības objekta ugunsdrošības sistēmas apraksts;

b) ugunsdrošības attālumu starp ēkām, būvēm un ārējām iekārtām pamatojumu, nodrošinot kapitālieguldījumu objektu ugunsdrošību;

c) āra ugunsdzēsības ūdensapgādes dizaina risinājumu apraksts un pamatojums, lai noteiktu ugunsdzēsības iekārtu piebraucamie ceļi un ieejas;

d) pieņemto konstruktīvo un teritorijas plānošanas lēmumu apraksts, pamatojums un ugunsizturības pakāpe un būvkonstrukciju konstruktīvas ugunsbīstamības klase;

e) dizaina risinājumu apraksts un pamatojums, lai nodrošinātu cilvēku drošību ugunsgrēka gadījumā;

e) pasākumu saraksts ugunsdrošības dienestu drošības nodrošināšanai ugunsgrēka novēršanas laikā;

g) informācija par telpu, ēku, būvju, aprīkojuma un āra iekārtu tipu, pamatojoties uz eksploziju un ugunsbīstamību;

h) ēku, būvju, telpu un aprīkojuma saraksts, ko aizsargā automātiskās ugunsdzēšanas iekārtas un iekārtas ar automātisku ugunsgrēka signalizācijas sistēmu;

i) ugunsdrošības raksturojums un pamatojums (automātiskās ugunsdzēsības iekārtas, ugunsgrēka signalizācijas, cilvēku brīdināšanas un evakuācijas vadība ugunsgrēka gadījumā, iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde, dūmu aizsardzība);

k) ugunsdrošības aprīkojuma izvietošanas nepieciešamības apraksts un pamatojums, šādu ierīču kontrole, šādu iekārtu mijiedarbība ar ēku un iekārtu inženiertehniskajām sistēmām, kuru darbs ugunsgrēka laikā ir vērsts uz cilvēku drošu evakuāciju, ugunsgrēka dzēšanu un tās attīstības ierobežošanu, kā arī tehnisko sistēmu algoritmu (ugunsaizsardzības līdzekļi) (ja ir);

k) organizatorisko un tehnisko pasākumu aprakstu, lai nodrošinātu kapitāla būvniecības objekta ugunsdrošību;

m) uguns risku aprēķins, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību un īpašuma iznīcināšanu (ja ir izpildītas tehniskajos noteikumos noteiktās obligātās ugunsdrošības prasības un brīvprātīgas ugunsdrošības prasības ir brīvprātīgi izpildītas, ugunsgrēka riska aprēķini nav nepieciešami);

Projekta dokumenta "Ugunsdrošības pasākumi" (EAPM sadaļa, MOPB iedaļa) 9. sadaļas grafiskajā daļā ietilpst:

m) situācijas plāns zemes gabala organizēšanai, kas paredzēts kapitāla būvniecības objekta atrašanās vietai, norādot ugunsdzēsības iekārtu (ja tādas ir) ugunsdzēsības iekārtu (ja tādas ir) iekļūšanu ugunsdzēsības iekārtās, to atrašanās vietas un iespējas, ārējās ugunsdrošības ūdensapgādes instalācijas shēmas, vietas ugunsdzēsēju hidrantu un sūkņu staciju izvietošana;

o) shēmas cilvēku un materiālo īpašumu evakuēšanai no ēkām (būvēm) un no teritorijas, kas blakus ēkām (būvēm) ugunsgrēka gadījumā;

o) ugunsdrošības tehnisko sistēmu (līdzekļu) strukturālās shēmas (automātiskās ugunsdzēsības iekārtas, automātiskās ugunsgrēka signalizācijas sistēmas, iekšējā ugunsgrēka novēršanas sistēma).

Līnijas objektiem ir izstrādāta projekta dokumentācijas 8. daļa "Ugunsdrošības pasākumi" (EAP sadaļa, MEPB sadaļa).

Projekta dokumenta "Ugunsdrošības pasākumi" (EAPM sadaļa, MOPB iedaļa) 8. sadaļas teksta daļa ietver:

 1. lineārā objekta un ēku, konstrukciju un konstrukciju, kas to atbalsta, ugunsdrošības sistēmas apraksts, kas izveidots kā daļa no lineāras iekārtas;
 2. lineārā iekārtā izmantoto tehnoloģisko procesu ugunsdrošības raksturojums;
 3. Projektēšanas risinājumu apraksts un pamatojums, lai nodrošinātu lineāro objektu ugunsdrošību (ugunsdrošības attālums no maršruta ass līdz apmetnēm, rūpnieciskās un lauksaimniecības iekārtas, meži, attālums starp lineāriem objektiem, kas novietoti paralēli viens otram, krustojums ar citu lineāru objektu maršrutiem, drošības zonu izvietojums) ;
 4. lineārā priekšmeta, tajā skaitā ēku, būvju un konstrukciju izvietojuma dizaina risinājumu apraksts, lineārā priekšmeta ugunsdrošība (ugunsdrošības attālums starp ēkām, būvēm, āra iekārtām, atsevišķām tvertnēm ar naftas un naftas produktiem, kompresoru un sūkņu stacijām uc).., projektēšanas risinājumi āra ugunsdzēsības ūdensapgādei, ugunsdzēšanas aprīkojuma piebraucamie ceļi un piebraucamie ceļi);
 5. kosmosa plānošanas un projektēšanas risinājumu apraksts un pamatojums, ugunsizturība un ugunsdrošības klases konstrukcija, ugunsizturības robeža un būvkonstrukciju ugunsbīstamības klase, kas nodrošina lineāro objektu konstruētu un (vai) esošu ēku, konstrukciju un konstrukciju lineāro objektu darbību;
 6. pasākumu saraksts ugunsdrošības dienestu drošības nodrošināšanai ugunsgrēka novēršanas laikā;
 7. informācija par ārējo iekārtu un aprīkojuma kategoriju saskaņā ar sprādziena un ugunsbīstamības kritēriju;
 8. aizsargājamo iekārtu saraksts, izmantojot automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas un automātiskās ugunsgrēka signalizācijas sistēmas;
 9. tehnisko ugunsdrošības sistēmu apraksts (automātiskās ugunsdzēsības sistēmas, ugunsgrēka signalizācijas, ugunsgrēku evakuācijas brīdinājumu un vadības sistēma, iekšējā ugunsdzēsības ūdens apgāde, dūmu aizsardzība), tehnisko ugunsdrošības sistēmu izvietojuma apraksts, to vadības sistēmas un mijiedarbības veids ar ēku inženiertehniskajām sistēmām un iekārtas, kuru darbs ugunsgrēka laikā ir vērsts uz cilvēku drošu evakuāciju, uguns dzēšanas un tās attīstības ierobežošanu, kā arī tehnisko sistēmu (iekārtu) ekspluatācijas kārtība automātisko ugunsdzēsības sistēmu un ugunsdzēsības iekārtu darbībai (ja šādas sistēmas ir pieejamas);
 10. tehnisko risinājumu apraksts tehnoloģisko komponentu un sistēmu ugunsdrošībai;
 11. organizatorisko un tehnisko pasākumu apraksts, lai nodrošinātu lineāro objektu ugunsdrošību, pamatojums nepieciešamībai izveidot ugunsdrošības objektu, nepieciešamo spēku un līdzekļu aprēķins;
 12. uguns risku noteikšana, apdraudot cilvēku dzīvību un veselību, īpašuma iznīcināšana (uguns risku aprēķināšana nav nepieciešama, ja ir izpildītas obligātās ugunsdrošības prasības, kas noteiktas ar tehniskajiem noteikumiem, un brīvprātīgi tiek ievēroti ugunsdrošības noteikumi);

Projekta dokumenta "Ugunsdrošības pasākumi" (EAPM sadaļa, MOPB iedaļa) 8. sadaļas grafiskajā daļā ietilpst:

m) situācijas plāns zemes gabala organizēšanai, kas paredzēts kapitāla būvniecības objekta atrašanās vietai, norādot ugunsdzēsības iekārtu (ja tādas ir) ugunsdzēsības iekārtu (ja tādas ir) iekļūšanu ugunsdzēsības iekārtās, to atrašanās vietas un iespējas, ārējās ugunsdrošības ūdensapgādes instalācijas shēmas, vietas ugunsdzēsēju hidrantu un sūkņu staciju izvietošana;

o) shēmas cilvēku un materiālo īpašumu evakuēšanai no ēkām (būvēm) un no teritorijas, kas blakus ēkām (būvēm) ugunsgrēka gadījumā;

o) ugunsdrošības tehnisko sistēmu (līdzekļu) strukturālās shēmas (automātiskās ugunsdzēsības iekārtas, automātiskās ugunsgrēka signalizācijas sistēmas, iekšējā ugunsgrēka novēršanas sistēma).

Tagad aizvien vairāk sadaļas "Ugunsdrošības pasākumi" (MRP sadaļa, MOPB sadaļa) izstrādi veic nevis uzņēmums, kas izstrādā iekārtas projektu, bet gan trešās puses organizācija, kas nodarbojas ar ugunsdrošības jautājumiem un detalizēti apzinās, kā tiek izstrādāta MRP sadaļa MOPB). Mūsu kompānijā šo darbu veic dizaina nodaļa.

Lai pasūtītu BCH sadaļas izstrādi (MRP sadaļa, DSP), lūdzu, zvaniet.

MRP sadaļa

Projektējot kapitālbūvniecības projektu, īpaša uzmanība jāpievērš ugunsdrošības nodaļai, noteikumiem, tehniskajiem risinājumiem un aizsardzībai. Visa šī informācija ir apvienota sadaļā "Uguns novēršana" vai APM.

Bez šī posteņa projekta dokumentācija nesaņems atļauju turpmākam darbam, jo ​​MRP pieejamību nosaka Krievijas Federācijas Pilsētplānošanas kodekss (48. pants).

Krievijas valdības dekrētā (2008. gada 16. februārī Nr. 87) normatīvi tiek noteiktas sadaļas un tā satura izstrādes prasības.

PPM sadaļa - saturs, apakšiedaļas

Sadaļā par ugunsdrošības pasākumiem tiek parādīti gan tekstuālie dati, gan grafiki, diagrammas un skaitļi. Tātad vispirms tiek parādīta teksta daļa, un pēc tam grafiskā daļa.

Teorētiskā bāze ietver apakšsadaļas:

 1. Iekārtas drošības sistēma, tai skaitā:
  • ugunsgrēka situācijas novēršanas pasākumi;
  • lai aizsargātu objektu no uguns iedarbības;
  • organizatoriski un tehniski pasākumi PB.
 2. Dažādi pamatojumi attiecībā uz objekta ugunsdrošību:
  • attālumi starp ēkām un būvēm būvlaukumā;
  • ugunsdzēsības ūdens piegāde;
  • piebraucamie ceļi ugunsdzēsējiem;
  • dažādu struktūru īpašības: telpas plānošana, ugunsizturība, ugunsbīstamības klase.
 3. Dizaina risinājumi, lai nodrošinātu un drošības pasākumus cilvēkiem, kā arī ugunsdzēsēju brigādei ugunsgrēka gadījumā.
 4. Dati par telpu, ēku, iekārtu, objektu ugunsgrēka risku.
 5. Visu struktūru saraksts, kas jāaprīko ar automātiskām ugunsdzēšanas ierīcēm un ugunsgrēka signalizācijas ierīcēm.
 6. Objekta plānotās aizsardzības no uguns apraksts, izvēlētās sistēmas pamatojums.
 7. Sīki izstrādātu organizatorisku un tehnisku pasākumu prezentācija, lai nodrošinātu objekta pienācīgu aizsardzību.
 8. Ugunsdrošība, ko aprēķina eksperti.

Pēc tam, kad plānošanas nodaļas teorētiskais pamats ir sagatavots, izpildītājs turpina grafiskās daļas izstrādi, tai skaitā:

 1. SPLO (situācijas plāns zemes, uz kura atrodas objekts, organizēšanai). Diagramma norāda:
  • visi ieejas un izejas veidi;
  • ugunsdrošības dzinēju pievedceļi;
  • ugunsdzēsības ūdens apgādes (ārējā) un tvertņu atrašanās vieta objektā, kas paredzēta ugunsdzēšanas aprīkojuma papildu ūdensapgādei;
  • ugunsdzēsības sūkņu staciju un hidrantu izvietošana.
 2. Evakuācijas shēmas.
 3. Ugunsdzēšanas aprīkojuma un ierīču atrašanās vieta.

MRP sadaļa objekta vispārējā projektā aizņem nelineāro objektu 9. numuru vai lineāro astoto numuru.

Otrajā gadījumā teksts par ugunsdrošības pasākumiem būs nedaudz atšķirīgs lineāro objektu īpatnības dēļ, bet grafiskajai daļai ir tāda pati struktūra.

MRP sadaļa

Profesionāli un rūpīgi izstrādāta ugunsdrošības pasākumu sadaļa, kas tika veikta pat ēku projekta izstrādes stadijā, dod iespēju gan samazināt izmaksas par atkārtotiem darbiem un aprīkojumu nākotnē, gan pēc iespējas vairāk nodrošināt īpašuma pieejamību tās darbības posmā.

MRP sadaļas attīstības mērķi un priekšmeti

MRP sadaļas mērķi:

 • ugunsgrēku novēršana un profilakse;
 • samazinot ugunsgrēka risku;
 • aizsargāt cilvēkus no uguns;
 • ierobežojot ugunsgrēku sekas.

Kas jāiekļauj MRP sadaļā:

 1. Pilns saraksts ar sīku aprakstu par visu nepieciešamo ugunsgrēku novēršanas darbību kopumu.
 2. Telpu piederība vienai vai citai kategorijai - sprādziena un ugunsgrēka draudi.
 3. Ugunsdrošības sistēmu apraksts, kam nepieciešama uzstādīšana un tālāka apkope.
 4. Nepieciešams veikt inženierzinātnes, konstruktīvu, plānošanas darbu ugunsgrēka sistēmu un aprīkojuma montāžā un uzstādīšanā.

Izstrādājot MRP sadaļu, jāņem vērā arī iespēja ugunsdzēsēju dzinējiem un iekārtām brīvi iebraukt, kā arī ārējie ugunsdrošie attālumi starp blakus esošajām ēkām.

MRP sadaļai jābūt nekustamā īpašuma objektu dokumentācijā jebkuram nolūkam:

 • valdības organizācijas;
 • privātie tirdzniecības uzņēmumi;
 • rūpniecības objekti;
 • ēdināšanas un atpūtas iespējas;
 • dzīvojamās ēkas.

Ugunsdzēsības sistēmas un tās aprīkojuma izvēle būs atkarīga no konkrētiem faktoriem:

 • klienta finanšu aplēses;
 • objekta konstrukcijā izmantotie materiāli;
 • celtniecības materiāli, ko izmanto būvniecības apdares darbiem;
 • kopējais to cilvēku skaits, kuri atradīsies telpās.

Šo sadaļu izstrādā speciālisti, ņemot vērā pašreizējās valsts prasības un noteikumus par ugunsdrošību un drošību. Tajā pašā laikā attīstības uzņēmums ir atbildīgs par apstiprināto MRP punktu ievērošanu. Šim nolūkam tiek veikti dažādi eksāmeni un citi darbi, tai skaitā:

 • personāla pārbaude;
 • pārbaudīt ugunsdzēšamos aparātus piemērotībai;
 • izstrādājot shēmas cilvēku evakuēšanai no ēkas;
 • veicot nepieciešamos aprēķinus utt.

PPM sadaļa: komponenti

Ugunsdrošības nodaļai ir divas daļas:

Sadaļas tekstā, papildus iepriekš minētajiem, ir norādīti šādi dati:

 • lēmumprojekti par pietiekamas drošības nodrošināšanu cilvēkiem, kas atrodas ugunsdrošā ēkā vai telpās;
 • ugunsdzēsēju aizsargāšanas pasākumi;
 • objektu saraksts ēkā vai atsevišķā telpā, kur nepieciešams uzstādīt automātiskās signalizācijas sistēmas un ugunsdzēsības iekārtas;
 • pamatojums, ka nepieciešams uzstādīt ugunsdzēsības sistēmas konkrētus elementus - dūmu uztvērējus, automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas un brīdinājuma cilvēkus utt.;
 • sniedzot pārliecinošus argumentus par vajadzību uzstādīt aizsardzības sistēmu, kas paredzēta cilvēku drošai evakuācijai ugunsgrēka laikā, ierobežojot izplatīšanos un apturot ugunsgrēku;
 • pasākumu saraksts cilvēku organizēšanai ugunsgrēka laikā;
 • ugunsgrēka risks, kas saistīts ar draudiem cilvēku dzīvībai, veselībai vai īpašumam.

Pēdējais punkts ir neobligāts, taču tas ir pareizs un, ņemot vērā visus faktorus, ugunsgrēka riska aprēķins padara plānošanas sadaļu pilnīgāku un ietaupa, ņemot vērā tikai visbīstamākos parametrus, neievērojot obligātos ugunsdrošības noteikumus.

MRP sadaļas otrajā daļā ir attēloti dažādi rasējumi, diagrammas un plāni. Starp tiem ir:

 • vietas plāns, uz kura atrodas ēka, ar obligātu piekļuves ceļu un vietu noteikšanu, kas nepieciešami, lai vajadzības gadījumā iekļautu ugunsdzēsēju dzinējus, tvertnes, hidranti, sūkņus;
 • evakuācijas shēmas, kas apzīmē veidus, kā cilvēkiem iziet un noņemt vērtīgu mantu no degošas ēkas uz blakus esošajām teritorijām;
 • visu instalēto ugunsdrošības elementu rasējumus.

MRP sadaļas izstrādes cena mainās atkarībā no aplēstajām darbaspēka izmaksām. Turklāt izmaksas nosaka nevis objekta platība, bet gan projekta specifika. Šajā sakarā klients sniedz šādu informāciju:

 • paskaidrojuma raksts;
 • vispārējais plāns;
 • plāni un griezumi katrai grīdai;
 • ražošanas procesi, kas ietekmē MRP.

Pēc tam klientam tiek norādītas izmaksas un darba nosacījumi. Sniedzot visus nepieciešamos datus, klients var būt pārliecināts, ka ugunsdrošības pasākumu sadaļa tiks izstrādāta skaidri, pēc iespējas ātrāk, precīzi un precīzi.

Kas ir PPM un kāpēc tas ir nepieciešams?


Resursu plāna piemērs, kurā mēs redzam darbinieku sadalījumu pēc uzdevuma vairākus mēnešus iepriekš. Vienam no tiem būs 3 mēnešus pārslodze.

PPM ieviešanas priekšnoteikumi


Patiesībā viņi ir divi. Pirmais ir tas, kad mātesuzņēmums saka, ka kolēģiem ir laiks strādāt parastajās IT sistēmās un sekot līdzi projektiem. Parasti lielie uzņēmumi pieprasa, lai līgumslēdzēji ziņotu un atjauninātu darba statusu formātā, ko uztver viņu pašu PPM sistēma.

 • IT uzņēmums un lielu uzņēmumu IT departamenti.
 • Bankas, it īpaši tās, kas uzsāk daudzus pārbaudes projektus.
 • Naftas un gāzes rūpniecība.
 • Lielas reklāmas aģentūras ar daudzām nodaļām.
 • Ražošanas apvienības ar 5-6 ražošanu dažādos punktos.

Gadījumu izpēte

Kādi uzdevumi tiek atrisināti?

 • Darbinieki strādā efektīvāk. Plāns ir tāds, ka jūs varat būt pārliecināti, ka visdārgākie darbinieki nepaliks darbā vai neatrisinās uzdevumus, ko praktikanti varētu darīt.
 • Projektu ieviešanā nepieciešamo resursu vājo vietu likvidēšana. Un šādu kaklu prognozes: zemāk parādīšu prognozes ekrānuzņēmumu "kas notiks, ja mēs pieņemsim citu klientu / klientu".
 • Plus - procesu standartizācija, pilnīga informācija par katru. Svarīgi ir novērst nekontrolētu vai nepamanītu laika pārkāpumu gadījumus.
 • Un, protams, ietaupot laika pārvaldnieku, visi dati, lai pieņemtu lēmumus par klikšķi.

Kā tas viss atšķiras no trackers?


Kopumā, salīdzinot tracker ar PPM, ir, piemēram, salīdzinot laika prognozi ar kosmosa kuģi: zinošiem cilvēkiem tas ir vienkārši traks. Bet, piemēram, abi var pacelties un kaut ko darīt tur. Tātad, ja mēs runājam par pāreju no mikrovaldības sistēmas (tracker) uz PPM, tas ir vērts to pateikt. Vissvarīgākais ir tas, ka ir iespēja aprēķināt projektus budžeta, resursu, cilvēku uz uzdevumiem, uzdevumu prioritātes un tā tālāk. Galvenās funkcijas ir:

 • Ideju pārvaldīšana (un labāko īstenoņu izvēle)
 • Projektu vadība
 • Resursu pārvaldība
 • Finanšu vadība
 • Riska vadība
 • Sakaru vadība
 • Projektu portfeļa vadība.
 • Turklāt tas viss savienojas ar uzņēmuma datu avotiem un apvienojas vienā vidē.

Kurš gūst labumu no ieviešanas?

 • Uzņēmuma vadītājs. Viņš nekavējoties izpaužas kā rīkoties ar visu, ar visu dziļumu iegremdējot.
 • Finanšu direktors. Viņš saprot, kā vislabāk plānot un izplatīt projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu resursus.
 • HR direktors. Saņem informāciju par darbinieku pašreizējo un plānoto izņemšanu, plānoto speciālistu nepieciešamību.
 • Virzienu virzieni. Tāda pati peļņa, kā arī viņi precīzi zina, ko un kā viņi iet, kur un kādi var būt riskanti, ko meklēt.
 • Projektu vadītāji - to līmenī, tas ir uzlabots uzdevumu menedžeris ar iespēju redzēt situāciju no dažādiem leņķiem. Un arī mūžīgo problēmu daļēji atrisina fakts, ka kāds ķēdē pirms tam kaut ko nav darījis vai kaut kas ir paveicis, un PM ir vainīgs - tas ir īpaši svarīgi uzdevumiem, kuros darbojas citi neatkarīgi uzņēmumi.
 • Komandas dalībnieki - ir skaidri uzdevumi, ir atgādinājumi, neviens no uzdevumiem nenosaka profilā, kā arī jūs vienmēr zināt, ko darīt.

Ko PPM spēj darīt un kā tiek izvēlēta īpaša sistēma?


PPM risinājumu tirgū esmu redzējis skaidru sistēmu iedalījumu trijos veidos. Pirmkārt, tie ir "monstri" vai kodolsistēmas, kurās ir visi projekta vadības moduļi, no kuriem jūs varat domāt (sākot no stratēģiskās vadības līdz operatīvās darbības plānošanai). Tos novieto uzņēmuma serveros un lēnām kļūst par sava veida asinsrites sistēmu, kas darbojas bez izņēmuma. Īstenošana notiek ilgu laiku, ir grūti, taču, pateicoties 20 gadu ilgam šādu risinājumu attīstībai, ir paredzētas gandrīz visas liela biznesa problēmas. Ir sistēmas, kurās ir gandrīz nekas - tikai pamata atskaites un maz analītikas. Un ir risinājumi, kas atrodas kaut kur vidū, ļaujot, no vienas puses, viegli apgriezties, un, no otras puses, pietiekami elastīgi jauninājumiem.

PPM Monstri


Starp "monstri" iekšējā tirgū, es visbiežāk sastopas ar šādiem risinājumiem:

 • Ca skaidrība
 • HP PPM
 • Oracle primavera
 • Microsoft Project Server


Lielas sistēmas tiek ieviestas, ja uzņēmums ir pietiekami liels, un vadība skaidri saprot nepieciešamību pēc mūsdienu biznesa procesiem, kā arī infrastruktūras atbalstu šiem procesiem.

Moderni elastīgi risinājumi


Bet jūs ne vienmēr vēlaties pārtaisīt visu biznesu un mainīt tajā esošo procesu perspektīvu, un jūs ne vienmēr vēlaties izveidot jaunu IT infrastruktūru PPM.

Resursu pārvaldības piemērs


Resursu piešķiršana ir viens no tipiskiem uzdevumiem daudzām organizācijām un struktūrām, jo ​​īpaši pakalpojumu nozarēm. Tas var būt:

 • Novērtē, kādi darbinieki būs nepieciešami, ja darbā izmantosiet jaunu projektu.
 • Aplēses, kas vispirms ir jādara uzņēmuma IT projektos un kādā kārtībā.
 • Uzdevumu sadalījums projekta birojā.
 • Projekta plānošana, pamatojoties uz resursu iekraušanu.


Un tā tālāk. Tātad tas tiek darīts tāpat kā tas. Pirmkārt, katrs projekts kļūst par prioritāti. IT nodaļas gadījumā varat aprēķināt, kādas sekas visvairāk ietekmēs uzņēmuma peļņu, vai arī jūs varat likt visu pēc galvas.

Cik ilgi īstenošana notiek?


Parasti galvenās OS līmeņa sistēmas, piemēram, HP PPM vai Clarity, tiek ieviestas no sešiem mēnešiem atkarībā no klienta izvēlētās funkcionalitātes platuma. Tas aizņem daudz laika, lai procesā un datus sistēmā pārsūtītu, vienmērīgu migrāciju un tā tālāk. Parasti viens departaments pāriet uz 3-4. Mēnesi, tad tas tiek darīts uz pārējo. Īstenošanas beigās lietotājiem dažu mēnešu laikā ir jāsazinās ar palīdzības dienestu, lai jautātu, kā kaut ko darīt, tad viņi pierod pie tā un priecājas. Vai arī viņi ir bēdīgi, ja viņi pirms tam kaut ko nav darījuši, bet tagad tas ir parādījies. Tas notiek arī.

Ppm kas tas ir

pildvielas pulvera materiāls

Avots: Encyclopedia "Weapon", - M., TERRA-Book Club. - 2000

jaudas plūsmas blīvums

Vārdnīca: S. Fadejevs. Mūsdienu krievu valodas saīsinājumu vārdnīca. - S.-Pb.: Politehniskais, 1997. - 527 lpp.

Polimetāla ražošanas uzņēmumi

Kirovograd, organizācija

vadītāja mācību programma

modernu medicīnisko aprūpi

Vārdnīca: vārdnīca saīsinājumi un armijas un īpašo pakalpojumu saīsinājumi. Comp. A. A. Ščelokovs. - Maskava: AST Publishing House LLC, SIA "Geleos Publishing House", 2003. - 318 lpp.

maršruta pagrieziena punkts

Vārdnīcas: armijas saīsinājumu un saīsinājumu vārdnīca un speciālie pakalpojumi. Comp. A. A. Ščelokovs. - Maskava: AST Publishing House LLC, GELES Publishing House CJSC, 2003. - 318 lpp., S. Fadejevs. Mūsdienu krievu valodas saīsinājumu vārdnīca. - S.-Pb.: Politehniskais, 1997. - 527 lpp.

materiālu prasību plānošana

ražošanas plānošanā

mobilā policijas iecirknī

Vārdnīca: S. Fadejevs. Mūsdienu krievu valodas saīsinājumu vārdnīca. - S.-Pb.: Politehniskais, 1997. - 527 lpp.

modernu medicīnisko aprūpi;
policijas medicīnas centrs

slapjās akmeņogļu preparāta starpprodukts

Maskavas valdības dekrēts

"Mordovijas prezidenta partija"

republikas sociāli politiskā organizācija Mordovijas Republikā

Mordovija, organizācija, polit.

starpposma punkts

Vārdnīcas: armijas saīsinājumu un saīsinājumu vārdnīca un speciālie pakalpojumi. Comp. A. A. Ščelokovs. - Maskava: AST Publishing House LLC, GELES Publishing House CJSC, 2003. - 318 lpp., S. Fadejevs. Mūsdienu krievu valodas saīsinājumu vārdnīca. - S.-Pb.: Politehniskais, 1997. - 527 lpp.

 1. MRP
 2. PPMP

pretkājnieku mīnām

Vārdnīca: S. Fadejevs. Mūsdienu krievu valodas saīsinājumu vārdnīca. - S.-Pb.: Politehniskais, 1997. - 527 lpp.

pirmās medicīniskās palīdzības stacija

Vārdnīca: vārdnīca saīsinājumi un armijas un īpašo pakalpojumu saīsinājumi. Comp. A. A. Ščelokovs. - Maskava: AST Publishing House LLC, SIA "Geleos Publishing House", 2003. - 318 lpp.

Vārdnīcas: armijas saīsinājumu un saīsinājumu vārdnīca un speciālie pakalpojumi. Comp. A. A. Ščelokovs. - Maskava: AST Publishing House LLC, GELES Publishing House CJSC, 2003. - 318 lpp., S. Fadejevs. Mūsdienu krievu valodas saīsinājumu vārdnīca. - S.-Pb.: Politehniskais, 1997. - 527 lpp.

Vārdnīca: S. Fadejevs. Mūsdienu krievu valodas saīsinājumu vārdnīca. - S.-Pb.: Politehniskais, 1997. - 527 lpp.

Vārdnīca: S. Fadejevs. Mūsdienu krievu valodas saīsinājumu vārdnīca. - S.-Pb.: Politehniskais, 1997. - 527 lpp.

medicīniskā apģērba pakete

projektu plānošana un mērniecība

Saīsinājumu un saīsinājumu vārdnīca. Akadēmiķis. 2015. gads

Apskatiet citu "PPM" citās vārdnīcās:

PPM-88 - ķiveru maska, līdzīga PPM 88 (ar filtru)... Wikipedia

PPM - mobilais policijas iecirknis pirmās palīdzības centrs pagrieziena punkts maršruta policijas punkts medicīniskās aprūpes akmens kravas mašīna starpprodukts no slapjās ogles bagātināšanas starpposma maršruta starpposmā...... krievu valodas saīsinājumu vārdnīca

PPM izolācija - šis raksts ir jāiznīcina. Lūdzu, izstrādājiet to saskaņā ar izstrādājumu noteikumiem. PPM (penopolimermineralny) izolācija - siltumizolācija, pamatojoties uz izgatavoto putu polimēru ar minerālu pildvielu. Gandrīz...... Wikipedia

kas satur pastāvīgus magnētus (PPM) - 1,5 gultņi ar pastāvīgajiem magnēta (PPM): pasīvā magnētiskā gultņa, kurā izmanto vienu vai vairākus pastāvīgo magnētu pārus. Avots... Terminu vārdnīca, standarti un tehniskā dokumentācija

PPMP - PPM PPMP pretkājnieku mīnu lauka militārais. PPMP vārdnīca: S. Fadejevs. Mūsdienu krievu valodas saīsinājumu vārdnīca. S. Pb.: Politehnikums, 1997. 527 p... Saīsinājumu un saīsinājumu vārdnīca

Lāzeri - (angļu valodas sākotnējo burtu saīsinājums, gaismas amplitūda, ko stimulē starojuma gaismas pastiprināšanās stimulētā starojuma ierosinātāja emisija, sinonīms optiskais kvantu ģenerators) tehniskā ierīce, kas izstaro fokusu gaismas formā...... Medicīnas enciklopēdija

Gaismas un skaņas granāts - "Zarja" 2 Gaismas un skaņas granātu (agrāk trokšņa trokšņa granāta) ir īpaša, nāvējoša ierīce, ko izmanto armija, tiesībaizsardzības iestādes un speciālie dienesti, lai radītu skaņas un skaņas efektu...... Wikipedia

Gaismas trokšņu granāta - gaismas staru "Zarja" granāta 2 gaismas staru granāta (iepriekšējā gaismas trokšņa granāta) ir īpašs, nekaitīgs līdzeklis, ko izmanto armija, tiesībaizsardzības iestādes un speciālie dienesti, lai nodrošinātu gaismu un skaņu...... Wikipedia

H010 Beetle - Beetle Radar Beetle A pie MAKS 2009 galamērķa aviācijas (gaisā) daudzfunkcionālo radaru... Wikipedia

Šaujamieroču pārrāvums - šim pantam vajadzētu būt vikizētam. Lūdzu, izstrādājiet to saskaņā ar izstrādājumu noteikumiem... Wikipedia

Millionth daļa

Millionth daļa ir mērvienība jebkurai relatīvajai vērtībai, kas vienāda ar 1 · 10 -6 bāzes rādītāju. Līdzīgs nozīmē procentiem vai ppm.

Tas ir apzīmēts ar saīsinājumu ppm (no angļu daļām uz miljonu, skan "pi-pi-em" - "daļas uz miljonu"), miljons -1 [1] [2] vai md [3]. Angļu saīsinājums ppm dažreiz tiek sajaukts ar ppm [3] un tiek kļūdaini interpretēts kā propromils un tiek apzīmēts kā ppm.

 • 1 ppm = 0,001 ‰ = 0,0001% = 0,000 001 = 10 -6;
 • 1% = 10000 ppm;
 • 1 ‰ = 1000 ppm.

Formulējot vielu koncentrāciju, ppm ir molārā koncentrācija. Masas koncentrācijai rakstīt ppmw (1 ppmw = 1 g / t = 1 mg / kg). Ja ir norādīts, ka vielas masas daļa maisījumā ir 15 ppmw, tas nozīmē, ka uz 1 kg maisījuma tiek lietota 15 mg vielas. Ja mēs runājam par tilpuma koncentrāciju, tad 1 ppm (1 ppmv) = 1 cm³ / 1 m³. Tādējādi oglekļa dioksīda koncentrācija Zemes atmosfērā ir aptuveni 380 ppmv, kas nozīmē, ka katrā gaisa kubikmetrā 380 ml ir aizņemts ar oglekļa dioksīdu.

Lai atspoguļotu relatīvās izmaiņas fiziskajā daudzumā atkarībā no indikatora, kas izraisījis šīs izmaiņas, izmēru frakcijas var apvienot ar vienībām, kurās šie rādītāji ir izteikti. Piemēram, sprieguma, pretestības, kapacitātes utt temperatūras koeficienti tiek izteikti ppm / ° C.

Ppm kas tas ir

Gāzu analizators ir mērierīce, ar ko nosaka gāzu maisījumu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu. Ir manuāli un automātiski gāzu analizatori. No pirmās puses visbiežāk sastopami absorbcijas gāzu analizatori, kuros gāzu maisījuma komponentus pēc tam absorbē dažādi reaģenti. Automātiskie gāzu analizatori nepārtraukti mēra gāzu maisījuma vai tā atsevišķo komponentu fiziskās vai fizikālās un ķīmiskās īpašības.

ppm (miljons daļa) ir koncentrācijas mērvienība un citas relatīvās vērtības, kas ir līdzīgas procentuāli vai ppm. To apzīmē ar saīsinājumu "ppm" (no angļu valodas. "Daļas uz miljonu", lasīt pi-pi-em, "daļas uz miljonu").

1 ppm = 0,001 ‰ = 0,0001% = 0,000001 = 10 -6

Piemēram, ja ir norādīts, ka vielas masas daļa maisījumā ir 15 ppm, tas nozīmē, ka katram maisījumam kilogramā ir 15 mg šīs vielas (vai 15 grami uz 1 tonnu).

Ja mēs runājam par tilpuma koncentrāciju (tilpuma frakcijas, frakcijas pēc tilpuma), tad 1 ppm ir kubiskais centimetrs (pazīstams arī kā mililitrs) uz kubikmetru (cm 3 / m 3). Tātad oglekļa dioksīda (CO2) Zemes atmosfērā ir aptuveni 380 ppm, un tas nozīmē, ka katrā gaisa kubikmetrā 380 ml (apmēram 2 glāzes) ņem oglekļa dioksīdu.

Parasti mg vielas, kas normālos apstākļos ir samazināta līdz 1 m 3 gāzes, sauc arī par ppm. Tas ir tikai daļēji taisnīgs, jo 1 m 3 gaisa masa ir gandrīz vienāda ar 1 kg. Bet tas ir pilnīgi nepareizi, ja šī definīcija tiek paplašināta uz kubikmetru patvaļīgas gāzes. Tāpat ir nepareizi uzskatīt, ka ppm ir vienāds ar mg uz litru, kas daļēji ir taisnība ūdens šķīdumos, bet tas rada lielāku kļūdu, pārejot uz ogļūdeņražiem, kuru blīvums ir 0,5-1 kg / l.

MRP sadaļa

Profesionāli un rūpīgi izstrādāta ugunsdrošības pasākumu sadaļa, kas tika veikta pat ēku projekta izstrādes stadijā, dod iespēju gan samazināt izmaksas par atkārtotiem darbiem un aprīkojumu nākotnē, gan pēc iespējas vairāk nodrošināt īpašuma pieejamību tās darbības posmā.

MRP sadaļas attīstības mērķi un priekšmeti

MRP sadaļas mērķi:

 • ugunsgrēku novēršana un profilakse;
 • samazinot ugunsgrēka risku;
 • aizsargāt cilvēkus no uguns;
 • ierobežojot ugunsgrēku sekas.

Kas jāiekļauj MRP sadaļā:

 1. Pilns saraksts ar sīku aprakstu par visu nepieciešamo ugunsgrēku novēršanas darbību kopumu.
 2. Telpu piederība vienai vai citai kategorijai - sprādziena un ugunsgrēka draudi.
 3. Ugunsdrošības sistēmu apraksts, kam nepieciešama uzstādīšana un tālāka apkope.
 4. Nepieciešams veikt inženierzinātnes, konstruktīvu, plānošanas darbu ugunsgrēka sistēmu un aprīkojuma montāžā un uzstādīšanā.

Izstrādājot MRP sadaļu, jāņem vērā arī iespēja ugunsdzēsēju dzinējiem un iekārtām brīvi iebraukt, kā arī ārējie ugunsdrošie attālumi starp blakus esošajām ēkām.

MRP sadaļai jābūt nekustamā īpašuma objektu dokumentācijā jebkuram nolūkam:

 • valdības organizācijas;
 • privātie tirdzniecības uzņēmumi;
 • rūpniecības objekti;
 • ēdināšanas un atpūtas iespējas;
 • dzīvojamās ēkas.

Ugunsdzēsības sistēmas un tās aprīkojuma izvēle būs atkarīga no konkrētiem faktoriem:

 • klienta finanšu aplēses;
 • objekta konstrukcijā izmantotie materiāli;
 • celtniecības materiāli, ko izmanto būvniecības apdares darbiem;
 • kopējais to cilvēku skaits, kuri atradīsies telpās.

Šo sadaļu izstrādā speciālisti, ņemot vērā pašreizējās valsts prasības un noteikumus par ugunsdrošību un drošību. Tajā pašā laikā attīstības uzņēmums ir atbildīgs par apstiprināto MRP punktu ievērošanu. Šim nolūkam tiek veikti dažādi eksāmeni un citi darbi, tai skaitā:

 • personāla pārbaude;
 • pārbaudīt ugunsdzēšamos aparātus piemērotībai;
 • izstrādājot shēmas cilvēku evakuēšanai no ēkas;
 • veicot nepieciešamos aprēķinus utt.

PPM sadaļa: komponenti

Ugunsdrošības nodaļai ir divas daļas:

Sadaļas tekstā, papildus iepriekš minētajiem, ir norādīti šādi dati:

 • lēmumprojekti par pietiekamas drošības nodrošināšanu cilvēkiem, kas atrodas ugunsdrošā ēkā vai telpās;
 • ugunsdzēsēju aizsargāšanas pasākumi;
 • objektu saraksts ēkā vai atsevišķā telpā, kur nepieciešams uzstādīt automātiskās signalizācijas sistēmas un ugunsdzēsības iekārtas;
 • pamatojums, ka nepieciešams uzstādīt ugunsdzēsības sistēmas konkrētus elementus - dūmu uztvērējus, automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas un brīdinājuma cilvēkus utt.;
 • sniedzot pārliecinošus argumentus par vajadzību uzstādīt aizsardzības sistēmu, kas paredzēta cilvēku drošai evakuācijai ugunsgrēka laikā, ierobežojot izplatīšanos un apturot ugunsgrēku;
 • pasākumu saraksts cilvēku organizēšanai ugunsgrēka laikā;
 • ugunsgrēka risks, kas saistīts ar draudiem cilvēku dzīvībai, veselībai vai īpašumam.

Pēdējais punkts ir neobligāts, taču tas ir pareizs un, ņemot vērā visus faktorus, ugunsgrēka riska aprēķins padara plānošanas sadaļu pilnīgāku un ietaupa, ņemot vērā tikai visbīstamākos parametrus, neievērojot obligātos ugunsdrošības noteikumus.

MRP sadaļas otrajā daļā ir attēloti dažādi rasējumi, diagrammas un plāni. Starp tiem ir:

 • vietas plāns, uz kura atrodas ēka, ar obligātu piekļuves ceļu un vietu noteikšanu, kas nepieciešami, lai vajadzības gadījumā iekļautu ugunsdzēsēju dzinējus, tvertnes, hidranti, sūkņus;
 • evakuācijas shēmas, kas apzīmē veidus, kā cilvēkiem iziet un noņemt vērtīgu mantu no degošas ēkas uz blakus esošajām teritorijām;
 • visu instalēto ugunsdrošības elementu rasējumus.

MRP sadaļas izstrādes cena mainās atkarībā no aplēstajām darbaspēka izmaksām. Turklāt izmaksas nosaka nevis objekta platība, bet gan projekta specifika. Šajā sakarā klients sniedz šādu informāciju:

 • paskaidrojuma raksts;
 • vispārējais plāns;
 • plāni un griezumi katrai grīdai;
 • ražošanas procesi, kas ietekmē MRP.

Pēc tam klientam tiek norādītas izmaksas un darba nosacījumi. Sniedzot visus nepieciešamos datus, klients var būt pārliecināts, ka ugunsdrošības pasākumu sadaļa tiks izstrādāta skaidri, pēc iespējas ātrāk, precīzi un precīzi.