Cauruļu sienu biezuma noteikšana

8.22 *. Cauruļvada deltas sieniņu biezums, cm, jānosaka pēc formulas

Cauruļu sieniņu biezumam, ko nosaka formulas (12) un (13), jābūt vismaz 1 / 140D_n, bet ne mazāk kā 3 mm attiecībā uz caurulēm, kuru nominālais diametrs ir 200 mm un mazāk, un vismaz 4 mm attiecībā uz caurulēm, kuru nominālais diametrs pārsniedz 200 mm.

Šajā gadījumā sienas biezumam jāatbilst nosacījumam (66), lai spiediens, ko nosaka ar 13.16, būtu ne mazāks kā darba (normatīvā) spiediena lielums.

Sienu biezuma palielināšanās garenvirziena aksiālās saspiešanas sprieguma klātbūtnē, salīdzinot ar vērtību, kas iegūta ar formulu (12), jāpamato ar priekšizpēti, kurā ņemti vērā projektētie risinājumi un transportējamās produkcijas temperatūra.

Caurules sienas biezuma aprēķinātā vērtība tiek noapaļota līdz tuvākajai lielākajai vērtībai, kas noteikta valsts standartos vai tehniskajos nosacījumos. Šajā gadījumā neņem vērā izmešu pielaide attiecībā uz cauruļu sieniņu biezumu.

Pārbaudiet pazemes un virs zemes (piepildīšanas) cauruļvados izturību un stabilitāti

8.23. Pazemes un virszemes (krastmalu) cauruļvados jāpārbauda stiprība, deformējamība un vispārējā stabilitāte garenvirzienā un pret pacelšanos.

8.24. Pazemes un virsmas noturības pārbaude (pilskalnā)

cauruļvadi garenvirzienā jāveido no stāvokļa

8.25. Gareniskās aksiālās sprieguma sigma_pr.N, MPa, tiek noteiktas no projektētās slodzes un triecieniem, ņemot vērā metāla elastoplastisko darbību. Projektēšanas shēmā jāatspoguļo cauruļvada darba apstākļi un tā mijiedarbība ar zemi.

Jo īpaši attiecībā uz taisnām un elastīgām daļiņām pazemes un virs zemes (krastmalā) cauruļvados bez gareniskām un šķērseniskām kustībām, iegrimšanai un augsnes pacelšanai gareniskās aksiālās spriegumi tiek noteiktas ar formulu

Maksimālās pozitīvās Delta (+) vai negatīvās Delta (-) temperatūras starpības absolūtā vērtība, kurā sienas biezumu nosaka tikai no iekšējā spiediena uztveres stāvokļa formulas (12), attiecīgie konkrētajā lietā noteiktie koeficienti pēc formulas:

Attiecībā uz cauruļvadiem, kas novietoti raktuvju apvidos, sigmas (g) _pr.N, MPa papildu garenvirziena stiepes spriegumi, ko izraisa horizontālas grunts deformācijas no raktuvju darbībām, tiek noteiktas ar formulu

8.26. Lai novērstu nepieņemamas pazemes un virs zemes (krastmalu) cauruļvadu plastmasas deformācijas, ir jāpārbauda apstākļi:

8.27. Maksimālo kopējo garenisko spriegumu sigma (n) _pr, MPa nosaka no visiem (ņemot vērā to kombināciju) normatīvās slodzes un sekas, ņemot vērā cauruļvada šķērsenisko un garenisko kustību saskaņā ar konstrukcijas mehānikas noteikumiem. Nosakot kontaktligzdas stingrību un sprieguma stāvokli, ir jāņem vērā tā saskarnes ar cauruli apstākļi un iekšējā spiediena ietekme.

Jo īpaši attiecībā uz cauruļvadu taisnām un elastīgām daļām bez cauruļvada gareniskām un šķērseniskām kustībām, nosēšanās un grunts pacelšanas maksimālo kopējo garenisko spriegumu no standarta slodzēm un efektiem - iekšējo spiedienu, temperatūras starpību un sigma (n) _pr, MPa elastīgo saliekumu nosaka pēc formulas

8.28. Cauruļvada vispārējā stabilitāte garenvirzienā sistēmas vismazākās stingrības plaknē ir jāpārbauda no nosacījuma

Cauruļvada sienas biezuma aprēķins;

METODE

maģistrālo cauruļvadu sienas stiprības aprēķins saskaņā ar SNiP 2.05.06-85 *

(sastādījusi Ivlev D.V.)

Maģistrālā cauruļvada sienas stiprības (biezuma) aprēķins nav sarežģīts, bet, kad tas tiek veikts pirmo reizi, rodas vairāki jautājumi no kurienes un kādas vērtības tiek ņemtas formulās. Šo stipruma aprēķinu veic atkarībā no ietekmes uz tikai vienas slodzes caurules sieniņām - transportējamās produkcijas iekšējo spiedienu. Ņemot vērā citu slodžu ietekmi, jāveic stabilitātes verifikācija, ko šajā metodē neņem vērā.

Cauruļvada nominālais sienas biezums ir noteikts pēc formulas (12) SNiP 2.05.06-85 *:

n ir slodzes uzticamības koeficients - iekšējais darba spiediens cauruļvadā, ņemts saskaņā ar tabulu 13 * SNiP 2.05.06-85 *:

p - darba spiediens cauruļvadā, MPa;

Dn - cauruļvada ārējais diametrs milimetros;

R1 - dizaina stiepes izturība, N / mm 2. Nosaka pēc formulas (4) SNiP 2.05.06-85 *:

- pagaidu stiepes izturība uz šķērseniskiem paraugiem, skaitliski vienāda ar stiepes izturību σin cauruļvada metāls, N / mm 2. Šo vērtību nosaka regulējošie dokumenti par tēraudu. Ļoti bieži sākotnējos datos norāda tikai metāla stiprības pakāpi. Šis skaitlis ir aptuveni vienāds ar tērauda maksimālo stiprumu, kas pārvērsts megapaskālē (piemērs: 412 / 9,81 = 42). Konkrēta tērauda kvalitātes izturības klase tiek noteikta ar rūpnīcas veiktu analīzi tikai konkrētam kausēšanai (kaļam) un ir norādīta tērauda sertifikātā. Izturības klase var nedaudz atšķirties no partijas uz partiju (piemēram, tēraudam 09G2S - K52 vai K54). Atsauces nolūkā varat izmantot šo tabulu:

m ir cauruļvada ekspluatācijas apstākļu koeficients atkarībā no SNiP 2.05.06-85 * 1. tabulā norādītā cauruļvada posma kategorijas *:

Tilta cauruļvada posma kategorija ir noteikta saskaņā ar SNiP 2.05.06-85 * tabulu 3 *. Aprēķinot caurules intensīvu vibrāciju apstākļos, koeficientu m var uzskatīt par 0,5.

k1 - materiāla drošuma koeficients, kas ņemts saskaņā ar SNiP 2.05.06-85 * tabulu.9:

Aptuveni ir iespējams ņemt koeficientu tēraudam K42 - 1,55 un tēraudam K60 - 1,34.

kn - cauruļvada izturības koeficients, kas ņemts saskaņā ar SNiP 2.05.06-85 * 11. tabulu *:

Uz SNiP 2.05.06-85 * sienas biezuma vērtība, kas iegūta pēc formulas (12), cauruļvada ekspluatācijas laikā var būt nepieciešams pievienot korozijai sienas bojājumus.

Projektā ir norādīts galvenā cauruļvada paredzamais kalpošanas laiks, un tas parasti ir 25-30 gadi.

Lai ņemtu vērā ārējos korozijas bojājumus gar maģistrālo cauruļvadu, tiek veiktas augsnes inženierzinātnes un ģeoloģiskie apsekojumi. Lai ņemtu vērā iekšējos korozijas bojājumus, tiek veikta sūknētā materiāla analīze, tajā ir agresīvu komponentu klātbūtne.

Piemēram, dabasgāze, kas sagatavota sūknēšanai, attiecas uz nedaudz agresīvu vidi. Bet sērūdeņraža un (vai) oglekļa dioksīda klātbūtne tajā ūdens tvaika klātbūtnē var palielināt iedarbības līmeni vidēji agresīvi vai ļoti agresīvi.

Uz SNiP 2.05.06-85 *, kas iegūts ar sienas biezuma formulu (12), mēs pievienojam korozijas bojājuma pielaidi, un mēs iegūstam aprēķināto sienu biezumu, kas nepieciešams apaļas līdz tuvākajam lielākajam standartam (sk., piemēram, GOST 8732-78 * "Tērauda caurules, bezšuvju, karstās deformācijas, diapazons", GOST 10704-91, "Tērauda elektrometriskās gareniskās caurules, diapazons" vai cauruļu velmēšanas uzņēmumu tehniskajos apstākļos).

2. Pārbaudiet izvēlēto sienas biezumu ar pārbaudes spiedienu

Pēc maģistrālā cauruļvada būvniecības tiek veikti testi gan pašā cauruļvadā, gan atsevišķās tā sadaļās. Pārbaudes parametri (pārbaudes spiediens un pārbaudes laiks) ir uzskaitīti SNiP III-42-80 * "Trunk cauruļvadu" 17. tabulā. Projektētājam ir jānodrošina, lai viņa izvēlētās caurules nodrošinātu vajadzīgo spēku testu laikā.

Piemēram: tiek veikts cauruļvada D1020x16.0 tērauda K56 tērauda hidrauliskais tests. Rūpnīcas testa spiediens caurulēs ir 11,4 MPa. Darba spiediens cauruļvadā ir 7,5 MPa. Ģeometriskā augstuma atšķirība 35 metru garumā.

Regulējošā testa spiediens:

Ģeometriskā diferenciālais spiediens:

Kopumā spiediens cauruļvada apakšējā punktā būs tāds, ka netiek garantēts vairāk rūpnīcas testa spiediena un sienas integritātes.

Caurules testa spiediena aprēķins tiek veikts saskaņā ar SNiP 2.05.06 - 85 * formulu (66), kas ir identiska formulai, kas noteikta GOST 3845-75 * "Metāla caurules. Hidrauliskā spiediena testa metode. Aprēķina formula:

δ min - minimālais caurules sienas biezums ir vienāds ar starpību starp nominālo biezumu δ un mīnus pielaidi δDM, mm Negatīva pielaide - caurules ražotājs atļauts samazināt caurules nominālās sienas biezumu, kas nesamazina vispārējo stiprību. Minimālās tolerances vērtību reglamentē normatīvie dokumenti. Piemēram:

Cauruļvada sienas biezuma formula

Aprēķina piemērs.

Bāzes līnija:
Tērauda caurules, garenvirziena, GOST 20295-85, no tērauda 17G1S saskaņā ar GOST 192811-89 * poliuretāna izolācijā, DN = 530x9mm;
Dizaina spiediens P = 1,6 MPa;
Dizaina temperatūra T = 150 ° C;
Siltumtīkla kalpošanas laiks ts = 30 gadi.

Saskaņā ar RD 153-34.1-17.465-00, mēs pieņemam tīkla ūdens (saules cauruļvadu) agresivitāti kā pieļaujamo korozijas koeficientu V1 = 0,085 mm / gadā.

Aprēķins

Taisnas caurules nominālais sienas biezums vismaz jānosaka pēc formulas:

kur Sr ir aprēķinātais cauruļvada sienas biezums atbilstoši norādītajām projektētā spiediena un nominālā pieļaujamā sprieguma vērtībām.
Sr = P * Da / (2φ * + P), mm

kur P - projektēšanas spiediens - 1,6 MPa;
Da - caurules ārējais diametrs, mm;
φ ir gareniskās metinātās locītavas stiprības koeficients. Saskaņā ar RD-10-249-98 4.2.1.1. Punktu tiek pieņemts φ = 1;
- tiek pieņemts, ka nominālais pieļaujamais spriegums 17G1S tēraudam un temperatūrai T = 150 ° C ir 171 MPa (2.2. tabula RD-10-249-98).
C ir cauruļvada aprēķinātā sienas biezuma kopējais pieaugums.
C = C1 + C2, mm
kur C1 - minimālā caurules sienas biezuma novirze tiek pieņemta saskaņā ar GOST 19903-74;
C2 - korozijas ekspluatācijas pieaugums.
C2 = C21 + C22

Sr = P * Da / (2φ * + P) = 1,6 * 530 / (2 * 1 * 171 + 1,6) = 848 / 343,6 = 2,47 mm

C1 = -0.8mm biezumam 7,5-10 mm (GOST 19903-74 tab. 3)
Saskaņā ar STO ROSTEKHEKSPERTIZA 10.001-2009, kura kalpošanas laiks ir 30 gadi, korozijas pieaugums būs

C22 = tc * V1 = 30 * 0,085 = 2,55mm

Ņemot vērā STO ROSTECHEXPERTIZE 10.001-2009 p.5.4.9. Punktu, ir pieņemts, ka V2 = 0.

C22 = tc * V2 = 30 * 0 = 0mm;

C2 = 2,55 + 0 = 2,55 mm.

Attiecībā uz Dn = 530 no tērauda 17G1S.

Sr = 2,47 mm; C1 = 0,8 mm; C2 = 2,55 mm.

Sreb = 2,47 + 0,8 + 2,55 = 5,82 mm.

Sulas aprēķinātās sienas biezuma noteikšanas formulas piemērojamība.
(s-c) / Da Pievienot komentāru

Cauruļvada sienas biezuma formula

UZSTĀDĪŠANA UZSTĀDĪŠANAI UN ĪPAŠIEM

BŪVNIECĪBAS DARBI (VNIImontazhspetsstroy)

pamatojoties uz tehnoloģiskā tērauda stiprību

cauruļvadi uz Ppie līdz 10 MPa

1986. gada 4. septembra Nr. 41 OD

Ieteicams publicēšanai ar PSRS Automobiļu izpētes un attīstības institūta Zinātniski pētnieciskā institūta zinātniskās un tehniskās padomes zinātniskās un tehniskās padomes instalācijas darbu montāžas nodaļas lēmumu.

Izstrādā tehnoloģisko tērauda cauruļvadu izturības aprēķināšanas normas un metodes, kuru izstrāde tiek veikta saskaņā ar "Tehniskā tērauda cauruļvadu Ppie līdz 10 MPa "(CH527-80).

Projektēšanas un būvniecības organizāciju inženiertehniskie un tehniskie darbinieki.

Izmantojot Rokasgrāmatu, ir jāņem vērā PSRS Valsts būvkomitejas žurnāla "Būvnoteikumu biļetens", "PSRS būvnormatīvu izmaiņu savākšana" un "Gosstandart" informācijas indeksa "PSRS valsts standarti" publicētās būvnormu un noteikumu un valsts standartu izmaiņas.

Rokasgrāmata ir paredzēta cauruļvadu stiprības aprēķināšanai, kas izstrādāti saskaņā ar "Tehniskā tērauda cauruļvadu Ppie līdz 10 MPa "(СН527-80) un kalpo šķidru un gāzveida vielu transportēšanai ar spiedienu līdz 10 MPa un temperatūru no mīnus 70 līdz plus 450 ° С.

Rokasgrāmatā norādītās metodes un aprēķini tiek izmantoti cauruļvadu un to elementu ražošanā, uzstādīšanā un kontrolē saskaņā ar GOST 1737-83 saskaņā ar GOST 17380-83, ar OST 36-19-77 līdz OST 36-26-77, ar OST 36-41 -81 saskaņā ar OST 36-49-81, ar OST 36-123-85 un SNiP 3.05.05.-84.

Pabalsts neattiecas uz cauruļvadiem, kas novietoti apgabalos ar seismiskumu 8 punkti vai vairāk.

Galvenie vēstules nosaukumi par daudzumu un to indeksiem ir doti pielikumā. 3 saskaņā ar ST SEV 1565-79.

Rokasgrāmatu izstrādāja PSRS "Montazhtazhspetsstroy Minmontazhspetsstroy" (Dr. B. B. Popovsky, Tehnisko zinātņu kandidāts RI Tavastsherna, AI Besmans, GM Khazhinsky) Visu Krievijas Pētniecības institūtu.

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Tērauda fizikālās un mehāniskās īpašības jānosaka pēc projektēšanas temperatūras.

1.2. Cauruļvada paredzamā temperatūra jāņem līdz ar pārvadājamās vielas darba temperatūru saskaņā ar projekta dokumentāciju. Negatīvā darba temperatūrā par aprēķināto temperatūru jāuzskata 20 ° C, un materiāla izvēlei jāņem vērā minimālā temperatūra, kas tai atļauta.

1.3. Cauruļvada elementu izturības aprēķins jāveic saskaņā ar projektēto spiedienu P, kam seko papildu slodžu ietekmes pārbaude, kā arī izturības testēšana, ja ir izpildīti 1.18. Punkta nosacījumi.

1.4. Projektēšanas spiediens jāņem vienāds ar darba spiedienu saskaņā ar projekta dokumentāciju.

1.5. Aprēķinātās papildu slodzes un attiecīgie pārslodzes faktori jāņem saskaņā ar SNiP 2.01.07-85. Attiecībā uz papildu slodzēm, kas nav uzskaitītas SNiP 2.01.07-85, pārslodzes koeficients jāņem vienāds ar 1.2. Iekšējā spiediena pārslodzes koeficients ir vienāds ar 1,0.

PIEĻAUJAMĀ SPĪNES APRĒĶINĀŠANA

1.6. Pieļaujamais spriegums [s], aprēķinot elementus un cauruļvadu savienojumus statiskai izturībai, jāņem saskaņā ar formulu

1.7. Drošības faktori pagaidu rezistencei nb, izturības stiprība ny un ilgtermiņa spēks nz jānosaka pēc formulas:

1.8. Cauruļvada uzticamības koeficients g jāņem no tabulas. 1

Cauruļvada sienas biezuma formula

Tērauda cauruļu izturības aprēķins

Tērauda cauruļvadu stresa aprēķins *

________________
* Modificēts izdevums, mod. N 1.


____________________________________________________________________
Salīdzināšanas teksts SP 33.13330.2012 ar SNiP 2.04.12-86, skatiet saiti.
- Ievērojiet datu bāzes ražotāju.
____________________________________________________________________

Ievads Datums 2013-01-01

1 IEŅĒMĒJS - Inženierzinātņu naftas un gāzes kompānija - Visu Krievu Pētniecības institūts cauruļvadu, degvielas un enerģijas objektu būvniecībai un ekspluatācijai (AS VNIIST)

2 IEVADS Tehniskā standartizācijas komiteja TC 465 "Būvniecība"

3 SAGATAVOTĀ PAR APSTIPRINĀŠANU AR ARHITEKTŪRAS, BŪVNIECĪBAS UN Pilsētas plānošanas politikas nodaļai

4 APSTIPRINĀTS ar Krievijas Federācijas Reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu (Krievijas Reģionālās attīstības ministrija) 2011. gada 29. decembra N 621 un stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī.

5 REĢISTRĒ Federālā aģentūra tehniskajam regulējumam un metroloģijai (Rosstandart). Kopuzņēmuma pārskatīšana 33.13330.2010 "SNiP 2.04.12-86 Tērauda cauruļvadu izturības aprēķins"

Ievads

1 Darbības joma


Šis noteikumu kopums attiecas uz tērauda cauruļvadiem (turpmāk tekstā - cauruļvadi) dažādiem mērķiem ar nominālo diametru līdz 1400 ieskaitot, paredzēts šķidrā un gāzveida materiāla transportēšanai ar spiedienu līdz 10 MPa un temperatūru no mīnus 70 ° C līdz plus 450 ° C ieskaitot, un komplekti prasības to spēka un stabilitātes aprēķināšanai.

2 Normatīvās atsauces


Šajā rokasgrāmatā ir atsauces uz šādiem reglamentējošiem dokumentiem:

3 Noteikumi un definīcijas


Pašreizējie noteikumu kopumi ar atbilstošām definīcijām tiek izmantoti šādi termini:

3.1 enkurs: ierīce, kas nodrošina cauruļvada konstrukcijas stāvokļa stabilitāti maršruta appludinātās iedaļās;

3.2. Cauruļvada balasta iekārta: ierīču cauruļvads, kas nodrošina tā konstrukcijas stāvokli maršruta appludinātajās daļās;

3.3. Minimālais sienas biezums: nominālā mīnus pielaide attiecībā uz cauruļu sienu biezumu;

3.4 nominālā caurules sienas biezums: caurules sienas biezums, ko aprēķina pēc iekšējā spiediena stiprības un noapaļo līdz tuvākajai lielākajai vērtībai, kas noteikta valsts standartos vai specifikācijās;

3.5 nominālais diametrs: apmēram vienāds ar cauruļvada iekšējo diametru, kas izteikts milimetros un atbilst tuvākajai vērtībai no noteikto kārtībā pieņemto skaitļu skaita (nav mērvienības), GOST 24856;

3.6. Darba spiediens: vislielākais pārspiediens konkrētā cauruļvada punktā visos cauruļvada stacionārajos ekspluatācijas režīmos, kas paredzēti projektā;

3.7. Cauruļvada konstrukcijas sieniņu biezums: Sienas biezums, kas noteikts, pamatojoties uz projektētās spiediena norādītajām vērtībām, caurules ārējo diametru un materiāla konstrukcijas pretestību;

3.8. Veidgabali: cauruļvada elementi, kas paredzēti, lai mainītu tās ass virzienu, no tā atdalītos zarus, mainītu tā diametru, sienas biezumu un blīvējumu (krāns, tee, savienojums, pārejas gredzens, dibens (spraudnis));

3.9. Elastīgais savilkums: Cauruļvada ass (vertikālajās vai horizontālajās plaknēs) apgriezts, neizmantojot krānus.

4 Apzīmējumi un saīsinājumi


Šajā noteikumā ir lietots sekojošais noteikums un saīsinājumi:

- attiecīgi stropes daļas un ķemmes šuves filtra platums;

- cauruļu un veidgabalu ārējais diametrs;

- ārējās diametra attiecīgi stumbras daļas un tees savienojuma filiāles;

- cauruļu iekšējais diametrs;

- iztrieces eliptiskas daļas augstums;

- saliekto loku elastības palielinājuma koeficients;

- aprēķinātais cauruļvada garenvirziena leņķa moments un spēks uz vienību garuma vienību;

- stresa intensitātes koeficients;

- darba (standarta) spiediens transportējamajā vidē;

- regulējama vēja slodze virszemes zemes cauruļvada garuma vienībā;

- regulējama ledus slodze;

- Regulējošā sniega slodze;

- regulējamā slodze uz pārvadājamā materiāla svaru;

- attiecīgi caurules un veidgabalu materiāla izturība pret pagaidu pretestību un izturību;

- attiecīgi caurules un veidgabalu materiāla regulējošā pretestība īslaicīgai pretestībai un izturībai;

- izejas izliekuma rādiuss;

- ceļa rādiuss;

- paredzamais cauruļu un veidgabalu sienu biezums;

- cauruļu veidgabalu nominālais sienas biezums;

- cauruļvada izolācijas (siltumizolācijas) pārklājuma biezums;

- cauruļvada darba apstākļu koeficients;

- slodzes drošības koeficients;

- caurules un veidgabalu materiāla pagaidu izturības koeficients normālā temperatūrā (20 ° С);

- izturības koeficients caurules un veidgabalu materiāla izturības stiprībai normālā temperatūrā (20 ° C);

- cauruļvadu atbildības uzticamības koeficients;

- Korekcijas koeficients cauruļvadu un veidgabalu materiāla drošībai aprēķinātajā darba temperatūrā laika pretestības aprēķinos;

- Caurules un veidgabalu materiāla uzticamības korekcijas koeficients aprēķinātajā darba temperatūrā, aprēķinot tecēšanas robežu;

- caurules un veidgabalu drošuma koeficients laika pretestības aprēķinos;

- pārvadāto vielu vidējais tilpums;

- cauruļu un veidgabalu stiprības koeficients;

- attiecīgi ķermeņa daļas ģeometriskie parametri, tees savienojuma un izejas filiāles;

- maksimālais gareniskais spriegums no projektēšanas slodzēm un triecieniem;

- maksimālais (šķiedras) kopējais gareniskais spriegums;

- aksiālais gareniskais spriegums no projektēšanas slodzēm un triecieniem;

- iekšējā spiediena parametrs, attiecīgi, galvenās daļas, tees savienojuma un izejas filiāles.

- augsts ūdens horizonts

5 Vispārīgi noteikumi

5.1. Cauruļvadiem vajadzētu izmantot cauruļvadus un veidgabalus, kas atbilst valsts standartu prasībām, un tie jāapstiprina ar pavaddokumentu (pasi vai sertifikātu). Ja nav norādīts dokuments, cauruļvadu un piederumu atbilstība valsts standartu prasībām ir jāapstiprina, pārbaudot paraugus apjomā, kas noteikts attiecīgo cauruļvadu normatīvajos dokumentos.

5.2 Cauruļvadu aprēķināšana izturībai un stabilitātei jāveic saskaņā ar stāvokļa ierobežošanas metodi, un tajā ietilpst cauruļu, tauļu, pāreju, līkumu un kontaktdakšu sienu biezuma noteikšana, veicot cauruļvada pieņemtā strukturālā risinājuma kalibrēšanu.

5.3. Cauruļvadu kalibrēšanas aprēķins jāveic ar nelabvēlīgu slodžu un ietekmes kombināciju īpaši pieņemtam dizaina lēmumam, izvērtējot attiecīgā cauruļvada garenisko un šķērsgriezumu izturību un stabilitāti.

5.4 Projektēšanas un darba dokumentācijā jauno un esošo tērauda cauruļvadu rekonstrukcijas laikā nav atļauts izmantot atjaunotas tērauda caurules.

6 slodzes un ietekme

6.1. Cauruļvadu aprēķināšana izturībai jāveic, ņemot vērā slodzes un ietekmi, kas rodas to būvēšanas, testēšanas un ekspluatācijas laikā.

Slodzes un ietekme

Cauruļvada nojaukšanas metode

Cauruļvada, piederumu un aprīkojuma neto svars

Svars un grunts spiediens (aizpildījums, krastmala)

Cauruļvadu pirmsspriegošana (elastīga liekšana noteiktā profilā, izplešanās locītavas pirms stiepšanās utt.)

Hidrostatisks ūdens spiediens

Transporta vidējais spiediens:

Vidējs svars:

Cauruļvada sienu temperatūras starpība

Nevienmērīgie augsnes deformācijas, kas nav saistīti ar tās struktūras izmaiņām (nogulumi, audzēšana utt.)

Atsevišķu sekciju pārvadājumi, cauruļvada izbūve, tīrīšanas iekārtu testēšana un izlaišana

Procesa traucējumi, pagaidu darbības traucējumi vai aprīkojuma sadalījums

Nevienmērīga zemes deformācijas, kopā ar izmaiņām tās struktūrā (dubļu plūsmu un zemes nogruvumus, kas zemes virsmas deformāciju un jomām mīnu karsta zonas; deformācijas iegrimšana augsnes mērcējot vai atkausēšanas mūžīgā sasaluma, uc).

6.3 Normatīvās slodzes no paša cauruļvada svara, vārstiem un izolācijas iekārtām no augsnes svara un spiediena jāņem saskaņā ar SP 20.13330 prasībām.

6.4. Cauruļvada iepriekšējās saspriegšanas ietekmes normatīvā vērtība (elastīga liekšana noteiktā profilā, izplešanās locītavas pirms stiepšanās, kad virszemes ieklāšana uc) jānosaka ar cauruļvada pieņemto konstruktīvo risinājumu.

6.5 Projekta ietvaros tiek noteikta standarta vērtība transportējamās vides spiedienam.

6.6 Transporta līdzekļa svara regulējošo slodzi cauruļvada vienības garumā nosaka pēc formulas

6.7 Tiek uzskatīts, ka normatīvā temperatūras starpība cauruļvadā ir vienāda ar starpību starp cauruļvada sienu maksimālo vai minimālo iespējamo temperatūru ekspluatācijas laikā un zemāko vai augstāko temperatūru, pie kuras ir noteikta cauruļvada projektēšanas shēma.

6.8 Regulējamā sniega slodze uz virszemes zemes cauruļvada garuma vienību jānosaka pēc formulas


kur ir vajadzīgs sniega sega svars uz 1 m no zemes horizontālās virsmas saskaņā ar SP 20.13330.

6.9. Ir jānosaka regulatīvā apledojuma slodze virszemes zemes cauruļvada garuma vienībā:


kur - virszemes ledus slodzes standarta vērtība, kas noteikta SP 20.13330.

6.10 Virszemes cauruļvada vienības garuma regulējošā vēja slodze, kas darbojas perpendikulāri tās vertikālajai vertikālajai plaknei, jānosaka ar formulu


kur statiskās un dinamiskās vēja slodzes komponenti jānosaka ar SP 20.13330, un vērtība jānosaka gan attiecībā uz struktūru ar vienmērīgi sadalītu masu un nemainīgu stingrību.

6.11. Nosakot slodzes un ietekmes normas, kas rodas atsevišķu sekciju transportēšanā, cauruļvada būvniecības laikā, tīrīšanas iekārtu testēšana un aizvākšana, projekts jānosaka atkarībā no šo darbu ražošanas un testēšanas metodēm.

6.12. Zemes un apakšzemes cauruļvadiem jāveic seismiskā ietekme saskaņā ar SP 14.13330.

6.13. Projektā jānosaka slodzes un ietekme, ko izraisa asus darbības procesa pārkāpumus, pagaidu darbības traucējumus un iekārtu sadalījumu, atkarībā no tehnoloģiskā darba režīma iezīmēm.

6.14 Kravas un sekas, kas nav vienotas deformācija daudz (nogulšņu dusulis, dubļu plūsmas, zemes nogruvumi, ieguves ietekmi, karsts, mērcēšanas iegrimšana zemes, mūžīgais sasalums un atkausēšanas, uc) jānosaka, pamatojoties uz augsnes apstākļu analīze un iespējamās izmaiņas šajā procesā cauruļvadu būvniecība un ekspluatācija.

6.15 Regulējošās slodzes un uzticamības koeficienti slodzēm no dzelzceļa un autoceļu ritošā sastāva jānosaka saskaņā ar SP 35.13330.

7. Caurules materiālu un veidgabalu konstrukcijas raksturlielumi.

7.2. Normatīvie pretestības koeficienti un tie būtu jāsaskaņo ar attiecīgi caurulītes un savienotājelementu materiāla pagaidu pretestības un izturības stiprības minimālajām vērtībām saskaņā ar valsts standartiem vai specifikācijām attiecībā uz caurulēm un veidgabaliem, kas noteikti normālā temperatūrā.

7.3. Materiāla un cauruļvadu un veidgabalu drošības faktoru vērtības jāņem no 2. un 3. tabulas.

7.6. Cauruļvada darbības koeficienta vērtības jāņem no 6. tabulas.

Cauruļu un veidgabalu raksturojums

Metinātie maloperlitnoy un bainitic tērauds Kontrolētas velmēšanas un termiski reinforced caurules izgatavotas sided kušņiem metināšanas saskaņā ar nepārtrauktu tehnoloģisko šuvi, ar pielaidi mīnus sienu biezums ir ne vairāk kā 5%, un pagājis 100% kontrole par nepārtrauktību parastā metāla un metinājuma nondestructive metodes

Metināti no normalizēta, termiski izturīga tērauda un kontrolēta tērauda, ​​ko ražo ar divpusēju iegremdējamu loka lokšņu metināšanu, izmantojot nepārtrauktu metināšanu un 100% kontrolē metināto savienojumu ar nesagraujošām metodēm

Metināti no standartizēta un karsti velmēta zemas leģētā vai oglekļa tērauda, ​​ko iegūst ar divvirzienu loka metināšanu un 100% metinātu savienojumu kontroli ar nesagraujošām metodēm; bezšuvju aukstums un karstuma veidošanās

Metināti no karsti velmēta zema leģētā vai oglekļa tērauda, ​​ko ražo ar divvirzienu loka metināšanu vai augstfrekvences strāvu; zīmogi un spiedogi; citas bezšuvju caurules un veidgabali

Cauruļu un veidgabalu raksturojums

Bezšuvju zemu oglekļa tēraudu modelis

Tērauda caurules un veidgabali

mīnus 40 - plus 20

Cauruļvada uzticamības koeficients pie pārvadāto barošanas standarta spiediena, MPa

Degošās gāzes, 500; lēnas degšanas un nedegošas (inertas) gāzes, 1000; viegli uzliesmojoši un viegli uzliesmojoši šķidrumi, 1000; lēni degoši un nedegoši šķidrumi, 1200

Degošās gāzes; lēnas degšanas un nedegošas (inertas) gāzes, 1200; viegli uzliesmojoši un viegli uzliesmojoši šķidrumi, 1200; lēni degoši un nedegoši šķidrumi, 1400

Degošās gāzes, 1200; lēni degošas un neuzliesmojošas (inertas) gāzes, 1400; viegli uzliesmojoši un viegli uzliesmojoši šķidrumi, 1400

Transportējamās vides raksturojums

Kaitīgs (1. un 2. bīstamības klase), degošās gāzes, arī sašķidrinātas

Uzliesmojoši un viegli uzliesmojoši šķidrumi; kaitīga (3. bīstamības klase) un nedegošas un nedegošas (inertas) gāzes

Lēni degoši un nedegoši šķidrumi

Piezīme. Bīstamo vielu bīstamības klase jānosaka saskaņā ar GOST 12.1.007.

7.7. Šķiedru savienojumi, kas savieno caurules un savienotājelementus starp tiem, kas izgatavoti ar jebkura veida metināšanu un ir nokļuvuši kvalitātes kontrolē ar nesagraujošām metodēm, ir līdzvērtīgi to savienojumu elementu atbilstošo konstrukcijas pretestību mazākajām vērtībām, kuras ir saistītas ar konstrukciju.

8. Cauruļu sienu biezuma un veidgabalu noteikšana.

8.2 Cauruļvadiem ar sienu biezumu, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu kodeksu, nav atļauts transportēt nesējus, kas izraisa kodīgu iedarbību uz metāla un metināto cauruļu savienojumiem, ja vien projekts nesniedz risinājumus, lai pasargātu tos no korozijas (pretkorozijas pārklājumi, inhibitori utt.).

8.3. Caurules un veidgabali, kuru projektēšanas risinājumi norādīti A papildinājumā, ir jāizmanto:


kur - ceļu locītavām;

Tees savienojumi [sk formula (8)]

metināti bez pastiprinātājiem

metināti, pastiprināti apšuvumi

bezšuvju un apzīmogota

8.4. Attiecībā uz pazemes cauruļvadiem, kuru attiecība ir 0,015 vai augstāka par 3 m vai mazāka par 0,8 m, nosacījums


Vērtības un (aprēķinātais spēka un lieces moments vienības garuma caurules gareniskajā daļā) jānosaka, ņemot vērā augsnes izturību pret augsnes spiediena kopējo ietekmi, slodzi virs dzelzceļa un automašīnu ritošā sastāva caurules, gruntsūdeņu iespējamo vakuumu un hidrostatisko spiedienu.

Saliekt [skatīt formula (8)]

9 Pārbaudīt cauruļvadu izturību un stabilitāti

9.1 Cauruļvada verifikācijas aprēķins izturībai un stabilitātei tiek veikts pēc tā galveno izmēru izvēles, ņemot vērā visas konstrukcijas slodzes un ietekmi uz visiem konstrukcijas gadījumiem.

9.2. Spēku noteikšana no konstrukcijas slodzēm un ietekmes, kas rodas atsevišķos cauruļvadu elementos, jāveic, izmantojot strukturālās mehānikas metodes, lai aprēķinātu statistiski nenosakāmu pamattīklu.

9.3. Cauruļvada dizaina shēmai jāatspoguļo tās darba faktiskie apstākļi.

9.4. Stacionāras, nenosakāmas, plakanas vai telpiskas, vienkāršas vai sazarotas pamatvirsmas ar dažādu stingrību jāuzskata par cauruļvada projektēšanas shēmu, ņemot vērā cauruļvada mijiedarbību ar palīgierīcēm un vidi (to novietojot tieši zemē). Tajā pašā laikā krānu un trīskāršo locītavu elastības palielināšanas koeficientus nosaka saskaņā ar 9.5. Un 9.6. Punktu, spriegumu pastiprināšanas koeficienti - saskaņā ar 9.7.

9.6. Trīskāršo savienojumu elastības koeficients ir vienāds ar vienību.

9.7 Jāizņem stresa intensifikācijas faktoru vērtības:

1. attēls - grafiks slīpēto un metināto līkņu elastības pieauguma koeficienta vērtību noteikšanai

2. attēls - stresa intensifikācijas koeficienta vērtību noteikšanas grafiks

Vērtības tiek ņemtas saskaņā ar grafiku 2. attēlā, atkarībā no T-locītavas parametriem, ko nosaka pēc formulas:

9.8 Armatūra, kas atrodas uz cauruļvada (krāni, aizbīdņi, pretvārsti utt.) Projektēšanas shēmā jāuzskata par cietu, deformējamu korpusu.

9.9. Cauruļvadi pazemes un virs zemes (bez taras) jāpārbauda uz stiprību, deformējamību un vispārējo stabilitāti garenvirzienā un pret pacelšanos.

9.10. Pazemes un virszemes (krastmalu) cauruļvadu izturības pārbaude gareniskajā virzienā jāveic no nosacījuma


kur - koeficients, ņemot vērā caurules metāla divu pakāpju stāvokli, ar izturību pret aksiālo garenisko spriegumu (0), ko uzskata par vienādu ar vienu, ar spiedienu (0), ko nosaka ar formulu

9.11. Garenvirziena asiĦu spriegumus nosaka pēc projektēšanas slodzēm un triecieniem, ņemot vērā metāla elastīgās plastmasas darbus. Projektēšanas shēmā jāatspoguļo cauruļvada darba apstākļi un tā mijiedarbība ar zemi.

9.12. Lai novērstu nepieņemamas pazemes un virszemes (krastmalu) cauruļvadu plastmasas deformācijas, ir jāpārbauda stāvoklis


kur - koeficients, ņemot vērā metāla caurules divu pakāpju stresa stāvokli; ar stiepes garenvirziena spriegumiem (0), ko uzskata par vienu, ar spiedienu (0) - nosaka pēc formulas

9.13 Maksimālo (šķiedru) kopējo garenisko spriegumu nosaka no visiem (ņemot vērā to kombināciju) regulējošās slodzes un triecienus, ņemot vērā cauruļvada šķērsenisko un garenisko kustību. Nosakot kontaktligzdas stingrību un sprieguma stāvokli, ir jāņem vērā tā saskarnes ar cauruli apstākļi un iekšējā spiediena ietekme.

9.14. Cauruļvada vispārējās stabilitātes pārbaude garenvirzienā sistēmas mazākās stingrības plaknē jāveic no nosacījuma

9.15. Ekvivalentais gareniskais aksiālais spēks cauruļvada šķērsgriezumā jānosaka pēc projektētās slodzes un trieciena, ņemot vērā cauruļvada garenisko un šķērsvirziena kustību.

9.16. Cauruļvada posteņa (balastēšanas) stabilitāte, kas novietota uz maršruta appludinātām iedaļām, būtu jāpārbauda atsevišķām sekcijām (atkarībā no konstrukcijas apstākļiem) atbilstoši nosacījumiem


kur - kopējā konstrukcijas slodze cauruļvadā, kas darbojas uz augšu, ieskaitot elastīgo pretestību, veicot brīvu saliekšanu;

caur purviem, palienēm, rezervuāriem bez strāvas, applūdušas un applūdušas teritorijas GVV 1% drošības robežās

upju kanāli pāri upēm ar platumu līdz 200 m vidēji zemā līmenī, ieskaitot piekrastes zonas zemūdens tehnisko darbu robežās

upes un rezervuāri, kuru platums pārsniedz 200 m, kā arī kalnu upes

naftas cauruļvadi un naftas cauruļvadi, kuru izvadīšana un produktu nomaiņa ar gaisu ir iespējama

9.17. Neņemt vērā cauruļvadu aizbēruma svaru uz upes gultnes un rezervuāra krustojumiem. Aprēķinot cauruļvada un naftas cauruļvadu stāvokļa stabilitāti, kas novietoti uz applūdušajām zonām, tiek ņemta vērā augsnes uzglabāšanas jauda.


kur ir enkura skaits vienā enkurvietā;


- aprēķināto enkura nestspēju no bāzes augsnes nestspējas stāvokļa, ko nosaka no stāvokļa


- viena horizontālās plaknes izvirzījuma izmēra maksimālā lineārā dimensija;

9.19 Augstākie (atvērtie) cauruļvadi jāpārbauda stiprības, gareniskās stabilitātes un izturības (svārstības vēja plūsmā).

9.20 Virszemes cauruļvadu izturības pārbaude jāveic no stāvokļa


kur - koeficients, ņemot vērā metāla caurules divu pakāpju stresa stāvokli; ar stiepes garenvirziena spriegumiem (0), ko uzskata par vienu, ar spiedienu (0) - nosaka pēc formulas (ņemot vērā 1., 2. piezīmi)

1 Ja jāņem vērā aprēķinātā pretestība, tad formulā (25).

9.21 Maksimālais kopējais šķiedru garenvirziena spriegums, kas rodas no konstrukcijas slodzēm un triecieniem sijas, kapenes, piekārtiem un izliektiem virszemes cauruļvadiem, jānosaka, ņemot vērā cauruļvadu kā galveno sistēmu.

9.22. Nosakot garenvirziena spēkus un lieces momentus virszemes cauruļvados, jāņem vērā izmaiņas konstrukcijas shēmā atkarībā no cauruļvada uzstādīšanas metodes. Liekšanas momenti cauruļvadu bezkompensācijas pārejās jānosaka, ņemot vērā garenisko un šķērsvirziena izliekumu. Virszemes cauruļvadu aprēķins jāveic, ņemot vērā cauruļvada kustības blakus esošajās cauruļvadu pazemes daļās.

9.23. Virszemes cauruļvadu sijas sistēmas jāaprēķina, ņemot vērā balstu berzi, ar mazāku vai lielāku no iespējamām berzes koeficienta vērtībām, atkarībā no tā, kas ir bīstamāks šim konstrukcijas gadījumam.

9.24. Caurules, siksnas, izliektas un piekārtas sistēmas cauruļvadiem ar uztverto cauruļvada izkliedi jāprojektē tā, lai tās gareniskā stabilitāte būtu vismazākā sistēmas stingrības plaknē.

9.25. Vēja ātrumā, kas izraisa cauruļvada svārstības ar frekvenci, kas ir vienāda ar dabisko svārstību biežumu, ir nepieciešams veikt cauruļvadu kalibrēšanas aprēķinu rezonansei.

9.26 Pašu pamatnes, pamatnes un paši aprēķini jāveic, ņemot vērā nesošās stiprības (spēka un stabilitātes) vai normālas darbības nepieņemamību, kas saistīta ar to elementu iznīcināšanu vai nepieļaujami lielām deformācijām, atbalsta daļām, starplaikiem vai cauruļvadiem.

9.27. Atbalsti (ieskaitot pamatnes un pamatus) un palīgierīces jāuzskaita vertikālajam un horizontālajam (gareniskajam un šķērseniskajam) spēkiem, ko pārraida cauruļvads un palīgkonstrukcijas, ko nosaka pēc konstrukcijas slodzēm un ietekmes visnevarīgākajās to kombinācijās, ņemot vērā iespējamos balstu pārvietojumus un atbalsta daļas ekspluatācijas laikā.

9.28 Atkarībā no pieņemtās uzstādīšanas sistēmas un kompensācijas par cauruļvadu garenvirziena deformācijām, ņemot vērā izturību pret cauruļvada kustību uz balstiem, jānosaka slodzes uz balstiem, kas izriet no vēja ietekmes un cauruļvadu garuma izmaiņu ietekmes caurules iekšējo spiediena un temperatūras izmaiņu ietekmē.

9.29 Augstāko zemes siju cauruļvadu sistēmu fiksēto (mirušo) stiprinājumu slodzēm jābūt vienādām ar to spēku summu, kas tiek pārsūtīti uz blakus esošo cauruļvadu sekciju atbalstu, ja šie centieni tiek virzīti vienā virzienā, un centienu atšķirībām, ja šie centieni ir vērsti dažādos virzienos. Pēdējā gadījumā mazāko no slodzēm ņem ar koeficientu, kas vienāds ar 0,8.

9.30. Sliežu virszemes cauruļvadu gareniski kustīgiem un brīvi pārvietojamiem atbalstiem jābalstās uz vertikālās slodzes un horizontālo spēku vai konstrukcijas pārvietojumu kombinēto efektu (ar fiksētu cauruļvadu piestiprināšanu pie balsta, kad tas pārvietojas plaukta izliekuma dēļ). Nosakot horizontālos spēkus mobilajos balstos, ir jāņem maksimālais berzes koeficienta lielums.

9.31. Aprēķinot izliektu sistēmu stiprinājumus, piekāršanas sistēmu un citu sistēmu stiprinājumu balsts, ir jāaprēķina apgāšanās un pārvietošanas iespēja.

9.32 Cauruļvada stiprības aprēķins attiecībā uz seismisko iedarbību jāveic:

9.33. Cauruļvadi jāizstrādā pamata un īpašām slodžu kombinācijām saskaņā ar SP 14.13330.

Cauruļvada sienas biezuma aprēķins

Vispārīgā gadījumā cauruļvada sienu biezums d saskaņā ar SNiP 2.05.06-85 * var tikt noteikts šādi

kur y1 ir caurules metāla divasuālās sprieguma stāvokļa koeficients;

np ir slodzes drošības koeficients no iekšējā spiediena, np = 1,1 [1];

p ir iekšējais spiediens cauruļvadā;

DN - cauruļvada ārējais diametrs;

R1 ir materiāla aprēķinātā pretestība, un to var aprēķināt pēc formulas

kur - materiāla regulējošā pretestība atkarībā no tērauda veida = sb = 520MPa;

m ir cauruļvada darba apstākļu koeficients, pirmajai cauruļvadu kategorijai m = 0,75 [1];

K1 ir metāla uzticamības koeficients konkrētajai tērauda kategorijai, K1 = 1,47 [1];

kN - uzticamības koeficients paredzētajam mērķim cauruļvadam ar nominālo diametru 720 mm un iekšējo spiedienu 6,4 MPa kN = 1 [1];

Koeficients y1 = 1 ar saspiešanas garenisko aksiālo spriegumu spr N> 0.

Mēs norādām šo vērtību saskaņā ar GOST un δ = 10 mm [31].

Garenvirziena aksiālās spriegumi tiek aprēķināti pēc formulas

kur Dt ir aprēķinātā temperatūras starpība;

m - Puasona attiecība, m = 0,3 [1];

pie - metāla lineārās izplešanās koeficients

E ir Young's modulis, E = 2,06 × 105 MPa [1];

nt ir temperatūras drošības koeficients, nt = 1 [1];

Dвн - cauruļvada iekšējais diametrs.

Aprēķinātā temperatūras starpība Dt

Aprēķiniet garenisko spriegumu spriegumu N

Tā kā sprādzei N (-)> 0 y1 = 1, un šis gadījums jau ir aprēķināts, mēs aprēķinām divasālās sprieguma stāvokļa koeficienta vērtību spr N (+)

1. uzdevums. Cauruļu sienu biezuma noteikšana

Problēmas izklāsts: nosakiet maģistrālā cauruļvada cauruļu sekcijas sienu biezumu ar ārējo diametru Dn. Sākotnējie aprēķinu dati: sekcijas kategorija, iekšējais spiediens - p, tērauda pakāpe, caurules sienas temperatūra darbības laikā - tuh, cauruļvada projektēšanas shēmas fiksācijas temperatūra - tf, cauruļu materiāla drošuma koeficients - k1. Aprēķināt cauruļvada slodzi: no caurules svara, produkta svara (eļļa un gāze), stresa no elastīgās lieces (elastīgās lieces rādiuss R = 1000 Dn) Eļļas blīvumam jābūt vienādam ar r. Sākotnējie dati ir sniegti tabulā. 3.1.

Cauruļvada sieniņu biezums δ, mm, jānosaka ar formulu (3.1)

Garenisko aksiālo saspiešanas spriegumu klātbūtnē sienu biezums jānosaka no stāvokļa

kur n ir slodzes uzticamības koeficients - iekšējais darba spiediens cauruļvadā, ņemts: gāzes cauruļvadiem - 1,1, naftas cauruļvadiem - 1,15; p - darba spiediens, MPa; Dn - caurules ārējais diametrs, mm; R1 - metāla cauruļu stiepes izturība, MPa; ψ1 - ņemot vērā cauruļu divu pakāpju stresa stāvokli

kur standarta izturība pret cauruļu metāla stiepšanu (saspiešanu) tiek pielīdzināta stiepes izturībai slaiks ar appl. 5, MPa; m ir cauruļvada darba apstākļu koeficients, kas ņemts pēc adj. 2; k1, kn - drošības koeficienti attiecīgi attiecībā uz materiālu un cauruļvada mērķiem, ko veic k1 - cilne. 3.1. Kn ar appl. 3

kur σpr.N - garenvirziena aksiālais saspiešanas spriegums, MPa.

kur α, E, μ ir tērauda fiziskās īpašības, kas ņemtas kā adj. 6; Δt - temperatūras starpība, 0 С, Δt = tuh - tf ; Dext - iekšējais diametrs, mm, ar sienas biezumu δn, pieņemta pirmajā tuvumā, Dext = Dn -2 δn.

Sienu biezuma palielināšanās gareniskās aksiālās saspiešanas sprieguma klātbūtnē salīdzinājumā ar vērtību, kas iegūta ar pirmo formulu, būtu jāpamato ar priekšizpētē, kurā ņemti vērā projektētie risinājumi un transportējamās produkcijas temperatūra.

Iegūtais caurules sienu biezuma aprēķinātā vērtība tiek noapaļota līdz tuvākajai lielākajai vērtībai, ko nosaka valsts standarti vai cauruļu tehniskās specifikācijas.

1. piemērs. Nosakiet galvenā gāzes cauruļvada diametra D cauruļu sekcijas sieniņu biezumun = 1220 mm. Aprēķina ievades dati: sadaļas kategorija ir III, iekšējais spiediens ir p = 5,5 MPa, tērauda kategorija ir 17G1S-U (Volzhsky Pipe Plant), caurules sienas temperatūra ekspluatācijas laikā ir tuh = 8 0 С, cauruļvada projektēšanas shēmas fiksēšanas temperatūra - tf = -40 0 С, caurules materiāla uzticamības koeficients ir k1 = 1.4. Aprēķināt cauruļvada slodzi: no caurules svara, produkta svara (eļļa un gāze), stresa no elastīgās lieces (elastīgās lieces rādiuss R = 1000 Dn) Eļļas blīvumam jābūt vienādam ar r. Sākotnējie dati ir sniegti tabulā. 3.1.

Sienas biezuma aprēķins

Standarta metāla cauruļu stiepes (saspiešanas) pretestība (tērauda 17G1S-U) ir slaiks = 588 MPa (5. solis); apstiprināts cauruļvada darba apstākļu koeficients m = 0,9 (2. pielikums); cauruļvadu uzticamības koeficients kn = 1,05 (3. papildinājums), tad aprēķinātā metāla caurules spriegojuma (saspiešanas) pretestība

Slodzes uzticamības koeficients - iekšējais darba spiediens cauruļvadā ir n = 1,1.

Aptuvenais cauruļvada sienas biezums

Tērauda fizikālās īpašības α = 1,2 · 10 -5, E = 2,1 · 10 5, μ = 0,3

Garenvirziena aksiālais spiedes spriegums, MPa

Koeficients, ņemot vērā cauruļu divu posmu stāvokli

Sienas biezums ar garenisko aksiālo saspiešanas spriegumu

Cauruļvada sienas biezuma noteikšana

Pazemes cauruļvadi jāpārbauda attiecībā uz izturību, deformējamību un vispārējo stabilitāti garenvirzienā un pret pacelšanos.

Caurules sienas biezums ir noteikts, pamatojoties uz standarta vērtību pagaidu izturībai pret plīsumu, caurules diametru un darba spiedienu, izmantojot koeficientus, ko nodrošina normas.

Caurules aprēķinātais sienas biezums d, cm, jānosaka pēc formulas:

kur n ir pārslodzes koeficients;

P ir iekšējais spiediens cauruļvadā, MPa;

DN - cauruļvada ārējais diametrs, cm;

R1 ir metāla pretestība caurules spriegumam, MPa.

Aprēķinātā cauruļveida materiāla izturība pret sasprindzinājumu un saspiešanu

R1 un R2, MPa nosaka pēc formulas:

kur m ir cauruļvada darba apstākļu koeficients;

k1, k2 ir materiāla uzticamības faktori;

kn - drošuma koeficients cauruļvada mērķiem.

Tiek pieņemts, ka cauruļvada darba apstākļu koeficients ir vienāds ar m = 0,75.

Materiāla uzticamības koeficienti ņem k1 = 1,34; k2 = 1,15.

Cauruļvada mērķim uzticamības koeficients tiek izvēlēts vienāds ar kn = 1,0

Aprēķiniet attiecīgi caurules materiāla pretestību saspiešanai un saspiešanai saskaņā ar formulas (2) un (3)

Nosakiet sienas biezumu pēc formulas (1)

Ņemiet sienas biezuma d = 12 mm sākotnējo vērtību.

Cauruļvada Dвн iekšējais diametrs tiek aprēķināts no

Gareniskais aksiālais spriegums no projektētās slodzes un triecieniem

ex. N, MPa, kas noteikts pēc formulas

kur b ir lineārās izplešanās koeficients, deg-1, b = 0,000012 deg-1;

E - caurules materiāla elastības modulis, MPa, E = 206000 MPa;

?t ir aprēķinātā temperatūras starpība,? С,? t = 55? С;

Puasona plastmasas pakāpes šķērsgriezuma deformācijas MPL koeficients

metālapstrāde, mpl = 0,3.

Koeficients, ņemot vērā metāla cauruļu Ø1 divu pakāpju stāvokli, tiek noteikts pēc formulas

Ievietojiet vērtības formulā (6) un aprēķiniet koeficientu, ņemot vērā metāla caurules divu pakāpju stresa stāvokli

Aprēķinātais sienas biezums, ņemot vērā aksiālās saspiešanas spriegumu, nosaka atkarība

Ņemiet sienas biezumu d = 12 mm.

Cauruļvads tiek pārbaudīts pēc izturības atkarībā no stāvokļa

kur Š2 - koeficients, ņemot vērā metāla cauruļu divu pakāpju stresa stāvokli.

Koeficients Š2 tiek noteikts pēc formulas

kur ukts - apļveida spriegums no aprēķinātā iekšējā spiediena, MPa.

Balona stresa ir ukts, MPa, kas noteikts pēc formulas

Aizvieto rezultātu formulā (9) un atrod koeficientu

Nosakiet negatīvās temperatūras starpības maksimālo vērtību? T_,? Ar formulu

Nosaka pozitīvās temperatūras starpības maksimālo vērtību T +,? ar formulu

Cauruļvada diametra un sienas biezuma noteikšana

Cauruļvada iekšējais diametrs tiek aprēķināts pēc formulas (3.3.1.):

kur w0 - ieteicamais pārsūtīšanas ātrums, kas noteikts no grafika [3, Attēls.3.3.1] w0 = 1,8 m / s

Pamatojoties uz aprēķinātā iekšējā diametra vērtību, cauruļvāka tuvākais standarta ārējais diametrs ir 720 mm. Ārējā diametra vērtību var noteikt arī pēc tabulas [3, Attēls.3.1.1] atkarībā no cauruļvada D veiktspējasH= 720 mm.

Saskaņā ar 1. papildinājumu [3, pp.59-60], mēs izvēlamies cauruļvada izbūves caurules, kas tiek izmantotas VSW Čeļabinskas cauruļu rūpnīcā

TU 14-ZR-03-94 no tērauda kvalitātes K60 (īslaicīga tērauda izturība plīsumā pielaiks= 589 MPa, yT= 461 MPa, materiāla uzticamības koeficients1= 1,47). Mēs pieņemam, ka sūknis pār sistēmu "no sūkņa uz sūkni", tadp= 1,15; jo Dh= 720 mm H 1- Caurules un metināto šuvju materiāla standarta stiepes izturība (saspiešana), ko nosaka no lūzumu darba apstākļiem un vienāda ar minimālo stiepes izturību R H 1= pielaiks(skatīt Priil 1);

m-koeficients darba apstākļiem, attiecībā uz I, II cauruļvadu kategorijām t = 0,75; III, IV cauruļvadu kategorijām = 0,9; Attiecībā uz cauruļvadu kategoriju t = 0,6;

- materiālu ticamības koeficients (sk. PRI 1.);

- uzticamības koeficients paredzētajam mērķim ir atkarīgs no tā diametra (DH -5 1/0 С; - Young's modulis, E = 2,0610 5 MPa.

Lai veiktu turpmāku aprēķinu, mēs pieņemam lielāko no vērtībām, T = 102,11 grādi.

Aprēķina garenisko asiņu spriegumu pienpN pēc formulas (3.4.5.)

kur - cauruļvada iekšējais diametrs, m

= 720-210.8 = 698.4 mm = 0.6984 m,

kur - cauruļvada sienas biezums, m

Apzīmējums "mīnus" norāda uz aksiālās saspiešanas sprieguma klātbūtni, tādēļ mēs aprēķinām koeficientu w1saskaņā ar (3.4.4.)

Mēs pārrēķinām sienas biezumu no stāvokļa

Tādējādi mēs pieņemam sienas biezumu -10,8 mm.